OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

Provozovatel

Internetový obchod na adrese wilderoben.com (dále jen "internetový obchod") je provozován společností wilderoben sro, se sídlem na adrese Niťová 2, 821 08 Bratislava - městská část Ružinov, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 128022/B, IČO: 50 724 401  (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající"), bankovní spojení: Fio Banka a.s., č. účtu: SK3883300000002701419436. Další údaje na prodávajícího důležité pro kontakt spotřebitele s prodávajícím jsou následující:

e-mail: hello@wilderoben.com

tel. č.: +421 918 666 624

Kupující

Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím smlouvu na dálku prostřednictvím internetového obchodu na adrese wilderoben.com (dále jen "kupující").

Spotřebitelem je kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále jen "spotřebitel").

Podnikatelem je kupující - osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje rovněž každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen "podnikatel").

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen "kupní smlouva").

Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek, není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi provozovatelem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele"), zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku"), vše ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy prodávajícího s podnikatelem vysloveně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů.

Součástí těchto obchodních podmínek je i reklamační řád prodávajícího (dále jen "Reklamační řád") vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o ochraně spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku, kterým prodávající informuje spotřebitele o podmínkách a způsobu reklamace, o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů spotřebitelů včetně informace o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav týkajících se zboží zakoupeného v internetovém obchodě.

Prodávající v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. n) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku informuje spotřebitele, že se nezavázal dodržovat žádný kodex chování.

Úvodní ustanovení

Nabídka zboží

Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na stránkách internetového obchodu, kde prodávající oznamuje spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy, resp. před odesláním objednávky jasným a srozumitelným způsobem, hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby jakož i další zákonem vyžadované skutečnosti v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace.

Objednávka

Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující vybere zboží, o které má zájem, zvolí požadované množství, způsob dopravy a způsob platby, přičemž spotřebitel odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko "objednávka s povinností platby".

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu. Kupující, podnikatel zároveň bere na vědomí, že odesláním objednávky v celém rozsahu souhlasí s těmito obchodními podmínkami prodávajícího.

Uzavření kupní smlouvy

Smluvní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniká doručením objednávky zboží s povinností platby ze strany spotřebitele prodávajícímu. Prodávající potvrdí přijetí objednávky zprávou na elektronickou adresu spotřebitele.

Smluvní vztah mezi provozovatelem a podnikatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), kterou provozovatel pošle podnikateli na elektronickou adresu uvedenou podnikatelem při vytvoření objednávky.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonickou komunikaci) si hradí kupující sám.

Způsob dopravy

Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy objednaného zboží dohodnutý na základě požadavku kupujícího, kupující nese v případě odstoupení od smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě případné dodatečné náklady za zvolený způsob dopravy, tj. spotřebitel snáší rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Kupující bere na vědomí, že k ceně objednaného zboží mohou být připočteny náklady na zaslání / dopravu objednaného zboží, a to dle aktuálního ceníku přepravce.

Způsob platby

Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby: platební kartou přes internet, platební kartou nebo v hotovosti při osobním odběru na výdejním místě provozovatele. Tím není dotčeno právo prodávajícího v odůvodněných případech umožnit výlučně platbu předem.

Při volbě platby platební kartou přes internet bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka kupní ceny bude odečtena z účtu kupujícího.

Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"), pokud není při ceně výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za dohodnutou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu včetně nákladů na zvolený způsob přepravy zboží uhradit.

V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud zákon nestanoví jinak. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost nahradit provozovateli jakoukoliv a veškerou škodu, a to především uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud je kupující nepřevezme.

Kupující je povinen při objednávce zboží uvést správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

Všechna oznámení prodávajícího jakýmkoliv způsobem související s objednávkou, resp. s kupní smlouvou, mohou být kupujícímu zaslány na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou kupujícím v objednávce.

Dodání zboží

Dodací doba

Provozovatel se při zohlednění podmínek níže zavazuje odeslat kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě platby platební kartou na internetu prostřednictvím platební brány, provozovatel odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet.

Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené zpožděním zaslání nebo doručení zboží z důvodu, který nespočívá na straně prodávajícího.

Přeprava, doručení a převzetí zboží

Spotřebitel nabývá vlastnické právo k zakoupenému zboží jeho převzetím. Podnikatel bere na vědomí, že vlastnické právo ke zboží nabývá až úplným zaplacením celé kupní ceny za objednané zboží. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

Součástí dodávky zboží je doklad o koupi, ve kterém je uveden datum prodeje, označení výrobku (název a množství výrobku), kupní cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena, kterou spotřebitel zaplatil) a údaje o prodávajícím (obchodní jméno a sídlo prodávajícího). Prodávající zašle kupujícímu na žádost daňový doklad v elektronické podobě.

Prodávající doporučuje kupujícímu, aby při převzetí zboží od přepravce zkontroloval neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv chyb to neprodleně oznámil přepravci, a zároveň informoval prodávajícího. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušený a nepoškozený.

Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly zjevné při převzetí zásilky se zbožím od přepravce, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručit opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Provozovatel má nárok na zaplacení nákladů spojených s dopravou zboží ve výši dle aktuálního ceníku přepravce provádějícího zvolený způsob dopravy zboží, přičemž výše nákladů spojených s přepravou je uvedena v možnostech dopravy v internetovém obchodě prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto článku obchodních podmínek má pouze kupující - spotřebitel, tj. fyzická osoba, která je zároveň kupujícím a při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Pokud je kupní smlouva uzavřena na dálku (prostřednictvím internetového obchodu) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího a zároveň pokud prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy včetně formuláře na odstoupení od smlouvy (v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku) a za současného splnění zákonem vyžadovaných skutečností, má spotřebitel podle Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (dále jen "zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy").

Pokud prodávající poskytl spotřebiteli informace podle předchozího odstavce až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnost.

Pokud prodávající neposkytl spotřebiteli zákonem vyžadované informace týkající se možnosti a způsobu odstoupení od smlouvy ani v dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne převzetí zboží.

Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední; dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu; zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě odstoupení od smlouvy oznámí provozovateli, že od smlouvy odstupuje a zároveň zboží v této lhůtě vrátí, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít doklad o koupi, který obdržel spolu se zakoupeným zbožím nebo tento na reklamace. V uvedeném formuláři se uvede jméno a příjmení spotřebitele, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.

Spotřebitel má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě, odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.

Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle předchozích odstavců těchto obchodních podmínek u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; pokud byla smlouva uzavřena ústně, na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále také jako "oznámení o odstoupení od smlouvy"). Spotřebitel může použít obecný formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu předal prodávající buď spolu se zbožím nebo zaslal e-mailem. 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, přičemž se ruší od počátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které spotřebitel odstoupil.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů je povinen do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Zboží je třeba zasílat na adresu prodávajícího, a to na wilderoben s.r.o., Páričkova 24, 821 08 Bratislava - městská část Ružinov .To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Pokud odstoupí spotřebitel od kupní smlouvy oprávněně, provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

Spotřebitel bere na vědomí, že náklady na dodání zboží mu budou vráceny pouze v případě odstoupení od smlouvy v plném rozsahu.

Pokud odstoupí spotřebitel od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky / platby spotřebiteli předtím, než mu spotřebitel zboží nepředá (nedoručí) nebo dokud spotřebitel neprokáže, že zboží provozovateli odeslal zpět.

Pokud odstoupí spotřebitel od kupní smlouvy oprávněně, může se spotřebitel dohodnout s prodávajícím, že mu budou vráceny náklady na dodání objednaného zboží formou / způsobem tzv. "Zpětné zásilky", tj způsobem proplacení nákladů na vrácení zboží zpět prodávajícímu.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a/nebo v rozporu s platnou právní úpravou a přesto odešle zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude ze strany prodávajícího uskladněno v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, nemá v souladu s ustanovením § 8 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku nárok na vrácení ceny za doplňkovou službu, pokud je předmětem doplňkové smlouvy poskytnutí služby a pokud došlo k úplnému poskytnutí této služby (a to především ceny za službu dobírky).

Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně nastat situace, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za dohodnutých podmínek v kupní smlouvě, resp. ho nebude moci z důvodů na jeho straně dodat vůbec. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který je fyzická osoba nebo podnikatel a kupující s takovýmto výjimečným případem souhlasí.

Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který je podnikatelem také tehdy, pokud dodavatel objednaného zboží prodávajícímu výrazně změnil ceny, pokud nastaly výrazné změny cen přepravy zboží, nebo pokud provozovatel zjistí, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tzv. zvýšení ceny zboží nebo zvýšení nákladů na přepravu.

Kupující, který je podnikatelem, bere na vědomí, že prodávající nemá povinnost s kupujícím, který je podnikatelem, uzavřít kupní smlouvu. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který není podnikatelem, který v některém z předchozích vztahů týkajících se závazků s prodávajícím porušil svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za řízení podle § 345 Obchodního zákoníku.

Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy.

Možnost alternativního řešení sporů

Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů podle Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů (zákon č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, dále také jako "Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů"), jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi stranami sporu.

Stranami sporu jsou spotřebitel, který podal návrh na zahájení alternativního řešení sporu, a prodávající, proti němuž návrh směřuje.

Subjektem alternativního řešení sporů je orgán alternativního řešení sporů a oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky. 

Orgány alternativního řešení sporů jsou:

a) Úřad pro regulaci síťových odvětví;

b) Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb;

c) Slovenská obchodní inspekce;

d) Společnost ochrany spotřebitelů (S.O.S.) Poprad;

e) Bankovní ombudsman Slovenské bankovní asociace;

f) Ombudspot, sdružení na ochranu práv spotřebitelů;

g) Slovenská asociace pojišťoven.

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, a to e-mailem na adrese: returns@wilderoben.com nebo poštou na adrese: wilderoben sro, Páričkova 24, 821 08 Bratislava - městská část Ružinov.

Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále také jako "návrh") subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost podle předchozího odstavce odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, a to způsobem a za podmínek blíže specifikovaných v zákoně o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Subjekt alternativního řešení sporů může odmítnout návrh na zahájení alternativního řešení sporu mimo jiné z důvodu:

a) pokud spotřebitel podá návrh po uplynutí jednoho roku ode dne

1. doručení zamítavé odpovědi prodávajícího na žádost spotřebitele o nápravu nebo 

2. marného uplynutí 30 denní lhůty ode dne, kdy spotřebitel odeslal prodávajícímu žádost o nápravu, na kterou prodávající neodpověděl; 

b) se spotřebitel před podáním návrhu prokazatelně nepokusil vyřešit spor komunikací s prodávajícím; 

c) vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur; se věcí, které se návrh týká, již dříve zabýval a spotřebitel byl informován o vyřízení jeho podání, přičemž návrh neobsahuje žádné nové skutečnosti a alternativní řešení sporu by ohledem na všechny okolnosti bylo zjevně neúčelné;

d) je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí.

Subjekt alternativního řešení sporů je při alternativním řešení sporu povinen postupovat nezávisle, nestranně, s náležitou odbornou péčí, s cílem urovnání sporu a přihlížet přitom na ochranu práv a oprávněných zájmů stran sporu. Pokud je po důkladném zhodnocení všech zjištěných skutečností a vyjádření stran sporu zřejmé, že strany sporu mají zájem o smírné vyřešení sporu, subjekt alternativního řešení sporů vypracuje návrh dohody o vyřešení sporu.

Pokud mezi stranami sporu nedojde k uzavření dohody podle předchozího odstavce a subjekt alternativního řešení sporů na základě skutečností, které zjistí při alternativním řešení sporu, dospěje k odůvodněnému závěru, že prodávající porušil práva spotřebitele podle předpisů na ochranu práv spotřebitele, ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska.

Alternativní řešení sporu se končí dnem: 

a) uzavření dohody o vyřešení sporu; 

b) vydání odůvodněného stanoviska; 

c) odložení návrhu; 

d) úmrtí nebo prohlášení za mrtvého v případě strany sporu, která je fyzickou osobou; 

e) zániku bez právního nástupce v případě strany sporu, která je právnickou osobou; 

f) vyškrtnutí oprávněné právnické osoby ze seznamu.

Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679. Zásady, kterými se zpracovávání Vašich osobních údajů řídí, jsou obsaženy zde. Osobními údaji jsou údaje týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, přičemž takovou osobou je osoba, kterou lze určit přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru nebo na základě jedné či více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou, fyziologickou, psychickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Prodávající jako provozovatel, který připravuje zpracovávání osobních údajů dotyčné osoby, před získáním osobních údajů v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") předem oznamuje dotčené osobě zákonem vyžadované údaje přímo na znění souhlasu dotčené osoby.

Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím, které se uskutečňují na žádost kupujícího a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je spotřebitelem, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je podnikatelem, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky udělit prodávajícímu svůj souhlas ve smyslu § 11 odst. 1 a násl. Zákona o ochraně osobních údajů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího za účelem předávání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Zde jsou uvedeny aktuální informace o zpracovatelích osobních údajů a případně budou stejně poslány kupujícímu na jeho žádost.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané;

b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod Zákona o ochranně osobních údajů; při vydání rozhodnutí podle § 28 odst. 5 Zákona o ochraně osobních údajů je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací;

c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování;

d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;

e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;

f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení;

g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona;

h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

Dotyčná osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele namítat proti:

a) zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci;

b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) Zákona o ochraně osobních údajů pro účely přímého marketingu v poštovním styku; nebo

c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) Zákona o ochraně osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u provozovatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) Zákona o ochraně osobních údajů, vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněná, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotčená osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Dotyčná osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotčenou osobu do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů dotčené osoby.

Pokud dotyčná osoba uplatní své právo:

a) písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotčená osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání;

b) osobně ústní formou do zápisu, z kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotčené osobě;

c) u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat provozovateli bez zbytečného odkladu.

Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

Kupující je seznámen s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat nebo zcela zakázat. Jednotlivé cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. 

Závěrečná ustanovení

Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je slovenský jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

V případě, že by některá ustanovení těchto obchodních podmínek byla z jakýchkoliv důvodů neplatná nebo neúčinná, nevyvolává tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

Znění těchto obchodních podmínek může provozovatel měnit. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčeny.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, tak si strany sjednávají, že vztah založený kupní smlouvou jakož i všechny případně spory z něho vyplývající se řídí právem Slovenské republiky.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu zajišťuje v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad oblastí ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Orgánem dozoru na ochranu kupujícího jako spotřebitele je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.

Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoli sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána příslušnost soudů Slovenské republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky. 

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporech online, kterým se mění nařízení (ES) č.2006 / 2004 a směrnice 2009/22 / ES (dále jen "nařízení o online řešení spotřebitelských sporů"), která je dostupná online zde.

V Bratislavě dne 1. 9. 2018

wilderoben s.r.o.


Produkt přidán do seznamu přání

Při poskytování našich služeb používáme soubory cookie. Chcete-li se dozvědět o cookies, které používáme, a o vašich preferencích a možnostech odhlášení, klikněte sem . Používáním naší platformy souhlasíte s používáním souborů cookie.