REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úvodní ustanovení

Společnost wilderoben s.r.o., se sídlem na adrese Niťová 2, 821 08 Bratislava - městská část Ružinov, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 128022 / B, IČ: 50 724 401 (dále jen "prodávající"), bankovní spojení: Fio Banka S.p.A., č. účtu: SK3883300000002701419436, provozuje internetový obchod na adrese wilderoben.com (dále jen "internetový obchod").

Prodávající vydává tento reklamační řád v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále též jako "Zákon o ochraně spotřebitele"), zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále též jako "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku"), přičemž prodávající tímto reklamačním řádem informuje spotřebitele o podmínkách a způsobu reklamace, o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů spotřebitelů včetně informace o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav týkajících se zboží zakoupeného v internetovém obchodě.

Tento reklamační řád včetně poskytnuté záruky se nevztahuje na zboží, resp. nároky z vad zboží, které bylo zakoupeno na internetovém obchodě jakoukoli osobou, která se pro účely Zákona o ochraně spotřebitele, resp. pro účely Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku, nepovažuje za spotřebitele. Práva a povinnosti vyplývající z uplatnění nároků z vad zboží, jakož i postup a způsob vyřízení uplatněných nároků z vad zboží se v případě podle předchozí věty řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a případně dalších souvisejících předpisů upravujících postavení a uplatňování nároků z vad zboží mezi podnikatelskými subjekty.

Odpovědnost za vady prodaného zboží
Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv spotřebitele z vadného plnění a odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží se řídí ustanovením § 619 a násl. Občanského zákoníku, a zároveň příslušnými ustanoveními Zákona o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při jeho převzetí spotřebitelem. V případě, že předmětem kupní smlouvy je použité zboží, prodávající neodpovídá za vady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží, na které byl spotřebitel při uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

Na dodané zboží je spotřebiteli poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Prohlášením v záručním listě vydaném spotřebiteli může prodávající na vybrané druhy zboží poskytnout záruku přesahující dobu uvedenou v předchozí větě, přičemž v záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání spotřebiteli přiložen doklad o koupi zboží, který slouží zároveň jako záruční doklad (záruční list). Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího, které je zcela zaplaceno.

V případě, že předmětem kupní smlouvy je použité zboží, prodávající a spotřebitel se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci spotřebitelem. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud nejsou uplatněna v záruční době.

Postup při uplatnění odpovědnosti za vady zboží - reklamace
Vady zboží musí spotřebitel uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zboží zjistil. Při uplatnění odpovědnosti za vady zboží je spotřebitel povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího.

Práva vyplývající z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje spotřebitel u prodávajícího osobně na provozu společnosti wilderoben s.r.o., Páričkova 24, 821 08 Bratislava - městská část Ružinov nebo poštou spolu s kopií daňového dokladu a vyplněným Reklamačním formulářem, zaslanými na adresu: wilderoben s.r.o., Páričkova 24, 821 08 Bratislava - městská část Ružinov.

Za okamžik uplatnění odpovědnosti za vady zboží - reklamaci se považuje okamžik doručení reklamovaného zboží spolu se všemi zákonem stanovenými doklady a příslušenstvím prodávajícímu.

Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z uplatnění nároků z odpovědnosti za vady zboží v záruční době podle občanského zákoníku a na základě rozhodnutí, které z těchto práv spotřebitel uplatňuje, určí prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

O tom, že reklamace byla vyřízena a jakým způsobem, je prodávající povinen informovat spotřebitele, a to na elektronickou adresu uvedenou při reklamaci nebo prostřednictvím jiných kontaktních údajů, podle kterých bude možné spotřebitele upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

V případě, že si spotřebitel nevyzvedne reklamované zboží ve stanovené lhůtě prodávajícím, je prodávající oprávněn si účtovat přiměřené skladné nebo zboží svépomocí prodat na účet spotřebitele. O tomto postupu musí prodávající spotřebitele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dostatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást obchodních podmínek prodávajícího, přičemž je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele umístěn na viditelném místě dostupném spotřebiteli, a to v sídle prodávajícího jakož i na webové stránce internetového obchodu.

V případě existence odlišné úpravy uvedené v tomto reklamačním řádu a v obchodních podmínkách prodávajícího má přednost znění tohoto reklamačního řádu.

Prodávající je oprávněn kdykoliv měnit znění tohoto reklamačního řádu, přičemž nové znění nabude účinnosti jeho zveřejněním.


V Bratislavě dne 1. 9. 2018
wilderoben s.r.o.

Produkt přidán do seznamu přání

Při poskytování našich služeb používáme soubory cookie. Chcete-li se dozvědět o cookies, které používáme, a o vašich preferencích a možnostech odhlášení, klikněte sem . Používáním naší platformy souhlasíte s používáním souborů cookie.